ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทรศัพท์ 0–4204–9742 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เดิมเป็นสาขาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2536 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นที่ทำการชั่วคราว

ปีการศึกษา 2537 สภาตำบลหนองแวง และชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง ขนาด 9 x 45 เมตร ในที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้หมู่บ้านซึ่งเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ใช้จนกว่าจะได้ที่ดินและอาคารเรียนแบบถาวร

ปีการศึกษา 2538 สภาตำบลหนองแวงได้ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 24 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาและที่ดินบริจาคจำนวน 7 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมด จำนวน31 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2540 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียน สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนลำดับที่ 30 ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายไชยยง อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ที่ทำหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาโรงเรียนมาโดยตลอดให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์

วันที่ 28 ตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิมาลทอง ยืนยง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 7 และในวันที่ 31 ตุลาคม 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 – 15 พฤศจิกายน 2554 มีนายอดิศร คันธโรรส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 – 8 มกราคม 2559 มีนายเนรมิต  กฤตาคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
วันที่ 8 มกราคม 2559 - 7 มกราคม 2562 มีนายวิชาญ  เกษเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 -
ปัจจุบัน มีนายณัฐกร  สอนวงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์

ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นและปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวงใหญ่ บ้านหนองข่า บ้านป่งแดง บ้านหนองกกเปลือย บ้านหนองกระโซ่ บ้านเหล่าหลวง บ้านเตาถ่าน บ้านโนนสะอาด บ้านบังอี่ บ้านโนนก่อและบ้านเหล่าต้นยม

ปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง และหอถังประปา จำนวน 1 ที่

ปีงบประมาณ 2546 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุง 46 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง และสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม