วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดสามารถดำรงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน ภวโหติ

ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ