กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ อุปัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายณัฐสิทธิ์ แข็งแรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5