กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภราดร อาษาศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ อุปนิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิมลรัตน์ คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4