กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพชรรัตน์ ขันทะมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางธญรดา พาลแพน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2