กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพิชากร ลาทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1