พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)

        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและสามารถดำรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3. พัฒนาผู้เรียนให้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

           4. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

           5. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศด้านกายภาพและด้านวิชาการที่เหมาะสม

กับการเรียนรู้

           6. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน


เป้าประสงค์ (Goals)

        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี 

มีความเป็นไท สุขภาพดี รักงานอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

           2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและสามารถดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3. ผู้เรียนให้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกประเภท

           4. ครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

           5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีบรรยากาศด้านกายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

และด้านวิชาการเพื่อความพร้อมในการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

           6. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายและชุมชน